2'nci Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Haber Tarihi: 07.11.2022

Tarım Şehirleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Zamanın oldukça hızlı aktığı Toplum 5.0 düzeyinde, mevcut olanak ve kaynakların da hızlı bir şekilde tüketildiğine şahit olmaktayız. Bugün, insanlığın her ne kadar oldukça ileri bir medeniyet oluşturduğu ve bunun çıktılarını –dengesiz de olsa- paylaştığı kolaylıkla ifade edilse de örneğin 2050 yılına gelindiğinde, şu ankinden %70 daha fazla gıda üretmek gerekeceği yönünde tahminler yapılmaktadır. Bundan daha elim ve kritik olmak üzere, 2030 yılına gelindiğinde yaklaşık 650 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun %15’e yakınının yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı da kestirilmektedir. Bugün ise, kabaca 800 milyon kişinin açlık tehlikesi altına yaşamını idame ettirmeye çabaladığı değerlendirilmektedir. Gıdaya giderek artan bu ihtiyaç karşısında, küresel gelir içindeki tarımsal payın %3’e düşmüş olduğunu da ifade etmek gerekir. Demek ki gelecek zorlu günler için, bugünden ciddi hazırlıklar yapılmalıdır. Bu çerçevede akademik toplantılar yoluyla yapılması gereken hazırlıkların neler olabileceğini, sürdürülebilir kent yönetimi ve insan yaşamı yönüyle belirlemek ve ilgili kararları almak, nihayet uygulama için bir altyapı oluşturmak elzemdir. Biraz evvel nihayet bulan çalıştayımızın böyle önemli ve göz ardı edilemez bir fonksiyon üstlenmesi temel beklentimizdi.

Doğrusu yukarıda ifade ettiğim öngörülerin gerçekleşme ihtimalinin bile korkutucu olduğu bir tablo karşısında bizler hem Anayasamızın hem bizleri yetkilendiren kanunlarımızın hem de insan olmaklığımızın motive etmesiyle düzenlediğimiz ve oldukça verimli geçtiğini düşündüğümüz çalıştayımızın neticelerini sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayız.

Çalıştayımızda, sizlerin de takip ettiği üzere 5 ana tartışma konusu mevcut idi ve bu temalar çatısı altında aşağıda sıraladığımız öneriler çıktı olarak üretildi. Öncelikle ve önemle sizlerle ve kamuoyuyla bu çıktıları paylaşmak isterim:

1-    Akıllı Tarım ve Pazarlama Stratejileri

. Kent tarımı uygulamalarına teknoloji yoğun olarak önem verilmeli ve hızlılık kazandırılmalıdır.

. Tarımda ürünlerin kalıcılaştırılması ve daha fazla tüketiciye erişimi amacıyla üreticilerin markalaşmaya yönelmeleri desteklenmeli ve özendirilmelidir.

. Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemleri kurularak elde edilen veriler üreticilerden paylaşılmalıdır. 

2-    Tarımda Yeni Nesil Uygulamalar

. İklim değişikliği ve kuraklık gibi olumsuz faktörlerin etkilerini ortadan kaldırmak adına modern, yeni nesil teknolojilere dayanan ve verimli sulama ile üretim yöntemleri geliştirilmeli ve tatbik edilmelidir.

. Tohum ve tohumculuk uygulamalarına, tohum ve bitki çeşitliliğinin sağlanmasına daha fazla ağırlık verilmeli, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı ile uygulanması için gereken işbirliği Bakanlığımız önderliğinde sağlanmalıdır.

. Tarımsal üretimde hiçbir girdi veya çıktının ziyan olmasına müsaade edilmemeli, yeni nesil teknolojiler ile simbiyotik üretim modelleri kullanılarak atık ve artıkların sisteme yeniden kazandırılması sağlanmalıdır.

3-    Tarımda Örgütlenme ve İstihdam

. Tarımda istihdamın daha çok belirli bir yaşı ikmal etmiş kişiler üzerine kaldığı düşünüldüğünde, genç nüfusu tarım alanında faaliyet göstermeye yönlendirmek için gerekli özendiriciler, eğitsel girişimler gecikmeksizin gündeme alınmalıdır.

. Kentlerden köylere geçişi kolaylaştırmak adına Bakanlığımızın örnek bir çalışma olarak başlattığı modern köyler projesinin daha fazla yerde uygulanması sağlanmalıdır.

. Tarım-Orman Gençlik Konseyleri organize edilmeli ve gençlerde tarıma dönük farkındalık ve tarım alanına dönük ilgi uyandırılmalıdır.

4-    Sürdürülebilir Hayvancılık Uygulamaları

. Anaç hayvan yönlendirme destekleri ile buzağı destekleri özellikle 2008 yılında meydana gelen kuraklığa bağlı olarak hayvan kesiminin artması nedeniyle hız kesmeden devam ettirilmeli ve destekler bölgeye göre çeşitlendirilmelidir.

. Sürü büyütmeye ve ıslah edilmiş hayvan popülasyonunu artırmaya dönük faaliyetlere hız verilmeli ve ilgili destekler çeşitlendirilerek artırılmalıdır.

5-    İklim Değişikliğinin Tarımsal Alanda Yarattığı Tehditler

. İklim değişikliği ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla toprak tipine göre bitki besin elementlerinin kullanımı ile organik, biyo uyumlu, mikrobiyal ve organomineral malzemelerin uygulanması, uygun değerlerde gübre ve gübreleme rehberlerinin kullanılması sağlanmalıdır.

. İklim değişikliği, ısınma veya erozyon gibi olumsuz durumlara karşı çiftçilerimizin eğitilmeleri ve bu anlamda genel bir farkındalık oluşturulması sağlanmalıdır.

İnsan yaşamını doğrudan etkileyecek düzeyde öneme sahip bu Tarım ve Tarımsal Kentler konusunun burada 2 günlük bir çalıştayla ele alınmasında emeği geçen başta ve katkı veren başta Sayın Bakanımız olmak üzere Bakanlık yetkililerimize, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Rektörlerimize, üniversitelerimizin akademik personeline, konuşmacı, müzakereci ve moderatör olarak hizmet veren görevlilerimize, hocalarımıza, dinleyici olarak aramızda bulunan katılımcılara, yurtiçi ve dışından gelen değerli misafirlerimize otel görevlilerimize ve çalıştayın bütün yükünü üzerlerine alan belediyemiz personeline şükranlarımı sunuyorum.

Ürettiğimiz çıktıların milletimiz ve memleketimiz ile insanlığa hayırlar getirmesini diler, en içten saygılarımı sunarım.