Birliğin Faaliyet Alanları

Kırsal kalkınma politikalarını geliştirmek amacıyla, üyeler arasında istişare toplantıları yapmak, yerel ve ulusal politika yapıcılara rehberlik oluşturmak ve lobi faaliyetleri yürütmek, çalışma ve izleme grupları oluşturmak.

Tarımsal faaliyetlerdeki örnek uygulamaları takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek.

Şehir yönetimlerinin tarım alanında kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için her türlü eğitim, araştırma ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

Belediyelerin tarımsal alanlardaki çalışmalarını yerine getirmelerine destek olmak, ortak projeler hazırlamak ve uygulamak.

Üyelerin ulusal ve uluslararası hibe, fon, kredi ve benzeri kaynaklara ulaşmasında rehberlik yapmak ve ticari işletmeler kurulması amacıyla danışmanlık ve proje desteği sağlamak, bunları uygulamak, konuyla ilgili tesisler kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek, bu hususlarda iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak. Şehirlerin tarımsal desenlerini tespit etmek, bölgesel bitkilerin klimatolojik potansiyel envanterini geliştirmek, coğrafi işaretli ürünlerin tespitini yapmak, patent ve markalaşma faaliyetlerine destek vermek, kimliklerinin korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Kuraklık, yoksulluk ve açlıkla mücadele gibi alanlarda korunmaya ve yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalara destek olmak. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumak, su kaynakları ve toprak verimliliğinin korunması, geliştirilmesi ve toprağın çoraklaşması riskini önlemeye yönelik Ar-Ge proje çalışmaları yapmak ve yapılan projelere destek vermek, tarımın çeşitli kollarına (iyi tarım, akıllı tarım ve organik tarım) katılımını arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlemek, projeler uygulamak ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Belediyecilik ve şehircilik anlayışında tarıma yönelik uygulamalarının geliştirilmesi imkânlarını araştırmak, özgün modeller oluşturma arayışlarını desteklemek, çalışma alanlarıyla ilgili bülten, dergi, kitap, rapor ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, araştırmaları desteklemek, görsel ve işitsel dokümanlar üretmek, bildiriler yayınlamak, web sitesi, portal vb. çalışmalar yapmak, ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alındıktan sonra Eğitim ve Araştırma Merkezi, Bilgi Merkezi, Enstitü, Kütüphane kurmak veya kurulmasına destek olmak. Benzer faaliyetler yapan uluslararası, ulusal veya bölgesel düzeydeki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler yürütmek.

Tarım ve gıda konularında konferanslar düzenlemek, amaca uygun teknik inceleme organizasyonları tertip etmek.

Birlik üyelerine, hukuki, malî ve teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek, belediyecilik ve şehircilik kanunlarına ilişkin hükümetler ve belediyeler tarafından istenildiği takdirde danışma hizmeti niteliğinde görüş vermek.

Belediyeler arasında bölgesel ve uluslararası ilişkiler ve iş birliği oluşturmak ve geliştirmek.

Yerel yönetim alanında çalışma yürüten uluslararası birlik, dernek, vakıf ve iletişim ağları ile eğitim ve araştırma kuruluşlarına üye olmak, iş birliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak.

Uluslararası yerel yönetim kurumlarının toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak veya bu etkinlikleri birlikte düzenlemek.

Tarımsal potansiyel dinamiklerin tespitini yapmak ve bölgesel pazar potansiyelini geliştirmek.

Birlik, tarımsal üretim ve gıda ile ilgili hizmetleri ve belediyeler arasında iş birliği ve koordinasyonu gerçekleştiren her türlü hizmete yönelik faaliyetler yapar, teşvik eder, uygun proje ve faaliyetlere malî, teknik ve idari destek sağlar, yapılan çalışmalara katılır.